През новия програмен период (2014 – 2020 г.), неземеделски дейности ще се финансират по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към „Програма за развитие на селски райони“. Допустими за финансиране ще бъдат дейности в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.

Приемът на проекти по мярката ще започне през април 2018г. и ще продължи до юни 2018 г.

Индикативен график за прием на документи по подмерките към „Програма за развитие на селските райони“ за 2018 г.

Приоритетните общини, които ще бъдат подпомагани от програмата ще останат същите както при предишния програмен период, като се очаква всички села, които към момента попадат под обхвата на общини, които не са приоритетни за финансиране, да бъдат подпомагани. Приоритет ще се дава за инвестиране в селски райони на територията на Северозападен и Северен централен район.

Списък на общините намиращи се в селските райони, които се финансират по мярка 6.4

Бюдетът по мярката ще бъде 100 000 000 €.
Размерът на максималната стойност на проекта е 600 000 €. Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства е 10 000 €. Максималната субсидия, която ще получите безвъзмездно е до 50%, но не повече от 200 000 €, като Вашето самоучастие е 50%.

Програмата за развитие на селски райони, мярка 6.4 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се финансира по следния принцип (50% субсидия и 50% самоучастие):

Предварително допустимите разходи, които Ви се възстановяват, са само за услуги т.е. разходи за проектиране на сградата, консултантски и др. услуги. Като тези разходи са до 12% от стойността на субсидията. Тях трябва да сте ги осигурили предварително.
През целия процес до построяването на сградата имате право на три плащания: авансово, междинно и окончателно (преди окончателното плащане Вие трябва да сте построили сградата).
След одобряването на проекта и подписване на договор с Държавен фонд земеделие, може да заявите авансово плащане.

Авансово плащане

в размер до 50% от стойността на одобрената субсидия. То се осъществява срещу банкова гаранция – подобно на обикновеното кредитиране, но вместо лихви се заплаща такса за определен период (таксата се определя от банката). Банката може да поиска да ипотекирате имущество, да депозирате средства и т.н.
Друг вариант е да намерите две фирми, които да Ви бъдат гарант пред фонда (фирмите трябва да отговарят на определени от фонда условия).

Междинно плащане

извършва се след привършване на средствата от авансовото плащане. При заявяване на междинно плащане се прави проверка на всичко свършено до момента, дали е изпълнено по проекта, след което се извършва плащането.

Окончателно плащане

при приключване на проекта, след одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган.
При установяване на разлики между проект и изпълнение, не се признава за разход и не се изплаща, всичко което не отговаря на проекта.

Кандидатите по тези мерки могат да бъдат:

Земеделски производители и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Изискванията към кандитатите са:

Да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Инвестицията да се осъществява в селски райони и да няма отрицателно влияние върху околната среда.
Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години и 10 години при строително-монтажни работи.
Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.

Допустимите дейности са:
Развитие на туризъм

– изграждане на нови и обновяване на съществуващи туристически обекти, развитие на туристически услуги (къщи за гости, семийни хотели, къмпинги, и др.);
– възможности за спорт и отдих, хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм и др.)
– специализиран туризъм за любители на природата (наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и др.);
– опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито и др.);
– производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

– Занаятчийски дейности (стъкларство, грънчарство, дърводелство, килимарство и др.)

Предоставяне на услуги за всички икономически сектори

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и др.;
– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и др.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

 • Примерни допустими инвестиции в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански):
  – Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на кабели;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на шивашко предприятие;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на пекарна;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на обувки;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на пластмаса;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на цех за производство на метални конструкции;
  – Изграждане/модернизация и оборудване на предприятие за производство на дограма и др.
 • Примерни допустими инвестиции в сферата на услугите във всички сектори:
  – Изграждане, обновяване и оборудване на дом/хоспис за възрастни хора;
  – Изграждане, обновяване и оборудване на детски обучителен център или пансион;
  – Изграждане, обновяване и оборудване на здравен кабинет, аптека или друг тип здравни услуги;
  – Изграждане, обновяване и оборудване на ветеринарен кабинет;
  – Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
 • Допустими разходи:

  Изграждане или подобрения на недвижимо имущество.
  Закупуване, вкючително чрез лизинг на нови машини и оборудване.
  Общи разходи, свързани с разходите по преходните точки, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологична и икономическата устойчивост, вкючително проучвания за техническа осъществимост.
  Нематериални инветиции – придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

  Етапи при кандидатстване по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:

  – Първа стъпка – кандидатства се само като юридическо лице т.е. трябва да имате фирма или ако нямате да регистрирате такава в населеното място, където Ви се намира имота. Предимство се дава на фирми с история. Така че, ако вече имате фирма е по-добре да се кандидатства с нея;
  – Следващата стъпка е избора и покупка на земя. Алтернативен вариант е да придобиете земята с учредяване на вещно право, тоест да намете земята за период не по-малък от 10 години с право на строеж (разходите свързани със закупуване на имот не се признават и финансират по програмата);
  – Изготвяне на подробен устройствен план (ако се изисква);
  – При земеделски земи, задължително трябва да се смени статута на земята и да се изработи подробен устройствен план;

  Инвестиционен проект

  това са проектите за строителство на сгрдата Ви – изготвят се от лицензирани архитекти и инженери (проектните части, които включва един инвестиционен проект може да видите тук
   
  – Получаване на разрешение за строеж от съответната община;
  – Изготвяне на необходимата документация, бизнес план и заявление за кандидатстване по програма за развитие на селските райони;
  – Кандидатстване по съответната мярка;
  – Сключване на договор за финансиране на проекта;

  Намиране на първоначален източник на финансиране

  – Стартиране с изпълнение дейностите по проекта/бизнес плана – това включва доставка на материали, строително – монтажни дейности, управление и пр.
  – Приключването на дейностите по проекта, е съпътстващо с одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган;
  – Приключването на проекта завършва с неговото окончателно финансиране.


  Проекти на Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ, разработени за кандидатстване по програмата за селскии райони.

  Вила Челюстница
  Къща за гости в с. Челюстница, общ. Чипровци.
  Проектът е разработен, финансиран и построен по програма за Развитие на селските райони, мярка 311, за програмен период 2007 – 2013 г.
  Тук може да видите процеса на строителството
  Одобрен за финансиране месец септември 2014 г.
  Начало на строителството октомври 2014 г.
  Строителството завърши през септември 2015 г.
  Бюджет: 360 500 лв.
  Клиент: „Еко смарт инвест“ ЕООД
  Спечелени награди с проекта


  Жилищни сгради, селски райони
  Къщи за гости в с. Мухово, общ. Ихтиман.
  Проектът бе разработен, финансиран и построен по програма за Развитие на селските райони, мярка 312, за програмен период 2007 – 2013 г. Строителството завърши през декември 2013 г.
  Бюджет: 405 760 лв.
  Клиент: „КЮ 2 Инвест“ ООД
  Повече за проекта…


  Къща за гости Овчарци
  Къща за гости в с. Овчарци, общ. Сепарева баня.
  Архитектурният проект за къща за гости е разработен в периода март-юни 2015 г. за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони“, мярка 6.4 за периода 2014-2020 г. към структурните фондове на ЕС.
  Клиент: ЕТ „Васил Велинов – Елица“
  Повече за проекта…


  Къща за гости, селски райони
  Къща за гости в с. Коларово, общ. Петрич.
  Проектът е разработен за кандидатстване по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ за периода 2014-2020 г.
  Клиент: „Централ зем инвест“ ООД
  Повече за проекта…