Част трета

В тази част от статията ще проследим строителството от началото му до края на 2023 г.

Сградата е проектирана като пасивна къща, по стандарта Passive House Plus. Тази сграда ще произвежда приблизително толкова енергия, колкото ще консумира.
Разрешението за строеж беше издадено в края на октомври 2022 г. Строителството на сградата започна от януари 2023 г.

Януари 2023 г.

През януари 2023 г. започна строителството на пасивната къща на брега на река Дунав.
Изкопните работи завършиха до края на месеца.

passive house
Изкопни работи
Февруари – Март 2023 г.

Площадката беше подготвена и беше излят подложния бетон. Започна направата на кофража за фундаментите.

passive house
Подложен бетон
Април 2023 г.

Направен кофраж и готови фундаменти на сградата.

passive house
Фундаменти
Май 2023 г.

До края на месеца, бяха изляти колоните, поставена армировката и подредени изолационните бетонни форми (ICF), които са и кофраж за стените.

passive house
Наредени изолационни бетонни форми (ICF),
Юни – Септември 2023 г.

През лятото бяха наредени, армирани и изляти останалите изолационни бетонни форми (ICF). Направена бе и бетонната настилка на верандата.

passive house
Наредени изолационни бетонни форми (ICF)
passive house
Наредени изолационни бетонни форми (ICF)
Предвидените в проекта отвори за вентилационната система бяха заложени в кофражните форми (ICF).
passive house
Отвори за вентилационната система, входящ и изходящ въздух.
Октомври 2023 г.

През месец октомври започна изграждането на кофража за покрива.

passive house
Изграждане кофража на покрива
Ноември – Декември 2023 г.

През последните два месеца от годината покрива беше завършен.

passive house
Готов бетонов покрив

Скоро: Част четвърта „Пасивна къща на брега на река Дунав – Завършване на строителството“