LEED стандартът

предвижда девет системи за оценка, които са определени от типа обект, проектиране, поддържка и експлоатация на съществуващите сгради.
Системите имат еднаква структура, но в техните рамки се разглеждат различни специфични въпроси, които се отнасят към дадена типология. Изключение правят системите за оценка на еднофамилни къщи и за проектиране на обекти, които имат и допълнителни категории.

Категории за сертификация

Sustainable Sites – SS (устойчиви парцели)

Системата на оценка е такава, че насърчава проектирането на зелените площи съобразно местните условия, контрола на атмосферни води, намаляване на ерозията на почвата и замърсяването, вследствие на строителството.

Water Efficiency – WE (разход на вода)

Целта на тази категория е да насърчи усилията за икономично изразходване на водата в сградата и около нея: използване на уреди, които пестят повече вода по отношение на други, внимателен избор на растителността и системите за напояване.

Energy & Atmosphere – EA (енергия и атмосфера)

Тази категория прилага широк спектър от стратегии за спестяване на енергия: отговорно проектиране, прилагане на ефективни решения, употреба на чиста енергия, производство на енергия на самия обект…

Materials & Resources – MR (материали и ресурси)

Тази категория стимулира избора на използване на устойчиви материали и транспорт, насърчава намаляването на отпадъците, повторна употреба и рециклиране на продуктите.

Indoor Environmental Quality – IAQ (качество на вътрешната среда)

Наред с насърчаването на подобряване на въздуха вътре в помещенията, тази категория стимулира и осигуряването на естествено осветление, както и подобряването на звуковите характеристики на сградата.

Locations & Linkages (локация и свързаност)

Точки от тази категория насърчават строителството на жилищни сгради далече от чувствителните екосистеми, преди всичко на парцели, които вече са били подготвени за тази цел. Така че най-голям брой точки ще получат къщите, които са изградени в близост до съществуващата вече инфраструктура и дават възможност за използване на пешеходните пътеки.

Awareness & Education (съзнание и обучение)

LEED за домове е рейтингова система (LEED for Homes), според нея домакинството е наистина зелено тогава, когато хората, които го представляват се трудят да постигнат възможно най-голям ефект за достъпни зелени решения.

Innovation in Design – ID (иновации в дизайна)

Тази категория дава допълнителни точки за проекти, които включват иновационни технологии и стратегии, които ще подобрят характеристиките на сградата в такава степен, че да се превъзмогне всичко онова, което се изисква за получаване на точки в другите категории на LEED сертификации. Тук също се получават точки и включване на LEED акредитирани професионалисти в екипа на проектанти, за да се осигури цялостен подход във фазата на проектиране.

Regional Priority – RP (регионален приоритет)

Определят се най-важните теми във връзка с опазването на околната среда за всеки регион в САЩ.

Всяка категория се състои от предпоставки и кредит.

Предпоставките са стратегии, които трябва да се включат, за да се достигне основната степен на сертификация, a кредитите са опционални стратегии за постигане на определено ниво. Тези кредити, които се отнасят до директното влияние на обкръжението и комфорта на обитаване имат по-голяма тежест. Сумата от получените точки в рамките на всичките шест категории определят нивото на сертификация, което свидетелствува за резултатите от изпълнението на сградата в условията на екоустойчивост.

Устойчивият строеж и локацията

са основа за устойчивостта на сградата или на населения район. За устойчиви се смятат локации като: изоставените терени, които са строително обновени, както и лесно достъпните локации, в резултат на което е намалена необходимостта от ползване на транспорт. Сградите, които имат сертификация LEED трябва да имат минимално влияние върху прилежащата територия. Насърчава се приложението на системи за рекуперация (обновяване) на дъждовната вода, както и вграждането на смесители с регулатори за оптимално изразходване на вода.

Енергия и атмосфера е категория,

която изисква използването на обновяеми източници на енергия, на слънчевата и геотермалната енергия, на биомасата и силата на вятъра. Спестяването на енергия започва с намаляване на количеството енергия, която сградите използват, и то чрез пасивни биоклиматични стратегии – поставяне съседните сгради така, че да се изолират една друга и чрез оптимална ориентация при проектирането на населените места. Използвайки енергията пестеливо, възможно е да се намалят значително разходите, и същевременно се редуцира емисията на CO2 в атмосферата.

С LEED стандарта

се усвоява голям брой точки за използване на чистите форми на електрическата енергия (от възобновяемите източници). Материалите и ресурсите, които се използват при строежа, трябва да бъдат естествени и възобновяващи се в срок от десет години.

Стандарта препоръчва рециклирането,

било то използване на рециклирани материали или възможност за повторна употреба на продуктите, защото така се намалява замърсяването на околната среда със строителни отпадъци. Също така, използването на местни материали (които са от райони до 800 km) се награждава в системата LEED заради намаляване необходимостта от транспорт.

Стратегията за качествен въздух

в помещенията са вентилационните системи, свързани със сензори за CO2 и с ефективни въздушни филтри. За удобството на обитателите е важно да се възпрепятства проникването на влага още през време на строежа, да има топлинен и акустичен комфорт и рационално осветление на база максимално използване на дневна светлина. На практика прилагането на LEED предписанията е показало, че подобреното здраве и продуктивност, за по-дълъг период, може до голяма степен да възвърне разходите по строежа. Качествените и здравословни условия на обитаване повишават продажната стойност на сградата и намаляват риска от отговорност на собственика.

Иновация в проектирането е LEED категория,

която насърчава използването на иновационни строителни технологии от най-добрите примери в практиката. В това се включват, например, технологичните идеи за намаляване потреблението на вода от стандартната норма от 40%, количеството на строителния отпадък не повече от 75% или технологии, които дават възможност за повече от 75% дневна светлина. Целта на специалното остойностяване на новите идеи е сегашните иновации да станат стандарт в бъдеще.

Регионални приоритети

са установени според местните екологични проблеми и възможностите за използване на ресурсите.
Първата стъпка на сертификацията е регистрация на проекта, с която се изказва намерение проектът да бъде подложен на процес за оценка. Във фазата на подготовка за подаване на искането се събира документация, която потвърждава за LEED предусловия и кредити, които е избрал подателят, а след това се представя на LEED Online портала. След регистрация на иска следва предварително разглеждане в рамките на което от кандидата може да се търси допълнителна информация и пояснения. Последната стъпка е издаване на съответният сертификат.

В съответствие с изискванията на LEED стандарта,

за всяка сграда се прави оценка по всичките пет основни категории и две допълнителни, за да може да бъде сертифицирана една сграда, тя трябва да събере минимум 40 точки. Основното ниво на сертификация изисква от 40 до 49 точки, Silver ниво изисква от 50 до 59, Gold ниво изисква от 60 до 79, a Platinum от 80 точки нагоре. Максималният брой точки е 100 + 10.

leed

Източник: knaufinsulation.bg