През 1996 година асоциацията High Quality Environmental – HQE

създава едноименната схема за сертифициране на зелено и устойчиво строителство, която е приета от Съвета за зелено строителство на Франция.
Петте основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добри показатели, техническа експертиза и прозрачност на дейността правят схемата за сертификация HQE специална.

hqe

Цялостен подход

при сертифициране предполага именно включването на различни критерии, които поставят на фокус природната среда и потребителите, като ги третират равноправно. Критериите са за всяка фаза от жизнения цикъл на един обект. Прилагат се от момента на неговото проектиране до управлението му и дават възможност за припознаване и прилагане на подходящите мерки за намаляване на отрицателното въздействие в/у околната среда.

Критериите

са достатъчно общи, за да има възможност да бъдат адаптирани спрямо различните културни и климатични области и националните законодателства на различни страни, без риск това да повлияе негативно на крайния резултат. За да бъде постигнат минимумът от показатели, проектът трябва да отговаря на най-малко седем от общо четиринадесет критерия.
Методите на оценка на показателите принадлежат към ново поколение индикатори, съвместими с международните стандарти, които се препоръчват от страна на Sustainable Building Alliance (SBA) и Европейския комитет за стандартизация CEN TC 350.

Прозрачността на дейността

на сертификационния орган Certivéa се гарантира от одиторска комисия, която е независима от подателя на искането за сертификация и е ангажирана от страна на организацията Certivéa, и безпристрастно оценява всички фази на проекта. Решението за връчване на сертификата се взема от Certivéa, заедно със съгласието на специален орган, съставен от строителни експерти, инвеститори, наематели и други заинтересовани страни.

Сертификацията HQE

обхваща всички типове нежилищни обекти – като се започне от бизнес сгради, индустриални, здравни, учебни и се стигне до търговски обекти и хотели. Четиринадесетте критерия, върху които се основава тази схема за сертификация, обхващат две по-широки теми свързани с устойчивото развитие: контролиране на въздействието на строящата се среда върху природата и създаване на приятна обстановка в закритите пространства.
Според тази схема за сертификация строителството бива оценено като екологосъобразно в зависимост от взаимодействието между самата сграда с обкръжаващата среда, но и като се вземе предвид степента на влияние на строителната площадка върху околната среда в процеса на строителство, както и изборът на използваните материали и системи.
Това означава, че още от първите дейности на терена до събарянето или реновирането на обекта, трябва да се предотврати замърсяването на водните ресурси вследствие седиментация и ерозия на почвата, както и нарушаването на местните екосистеми, вследствие лошите характеристики на материалите и конструкциите, ускоряващи прекомерното нагряване и емисиите на CO2.

Управление на сградата

управлението на енергията, водата, поддържането и контрола върху отпадъците в процеса на ползване. Когато става дума за ефективно използване на водата, тези критерии ще бъдат изпълнени чрез прилагане на система за отделяне на питейната от вода от водата за напоителните системи и съоръжения, като по този начин се намалява възможността от замърсяване на водните ресурси. Устойчивото управление е подпомогнато и от системи, които генерират енергия от възобновяеми източници.

Здравословната и комфортна обкръжаваща среда

за обитателите на сградата е цел, която се постига чрез анализ и оценка на факторите за санитарна сигурност на водата, въздуха и почвата, както и с оценка на звуковия, визуалния и обонятелния комфорт. В този смисъл се фаворизират пасивните методи на защита от вятър и шум и постигането на естествена вентилация в рамките на архитектурното решение.

Тези критерии

са вградени в схемата за сертификация HQE и са групирани в четири категории:
– еко строителство(отнася се за околната среда)
– еко мениджмънт (отнася се за енергията, отпадъчната вода и поддръжката)
– комфорт
– здраве на клиента
В рамките на тези категории отговорът на всеки критерий се оценява поотделно, сравнява се с успешните практики и в съответствие с това във всяка фаза на проекта се получава оценка bon – B или tres bon performance – TP (добри или най-добри характеристики).

Категориите

могат да получат най-много четири кредита, а чрез общия им брой се получава общата оценка за устойчивост на сградата.
Оценките са:
– bon (до 4 кредита)
– tres bon (5 до 8)
– excellent (9 до 11)
– exceptionnel (за повече от 12)

 
Източник: knaufinsulation.bg