Европроекти

европроекти
Структурните фондове са основният финансов инструмент на Европейския съюз за провеждането на неговата кохезионна (регионална) политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки по отношение на доходи, богатство и възможности. Всички райони могат да кандидатстват, но най-бедните райони получават най-голяма подкрепа.
Европейският съюз предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса в България. Участието в европроекти и програми ще Ви подпомогне да реализирате своите бизнес цели като използвате безвъзмездно предоставени средства.
С тази статия искаме да Ви информираме за европроекти, финансирани от подмерките към „Програма за развитие на селските райони“, които включват проектиране и строителство на сгради.

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ

Ви предлага услуги, като:
– детайлно изработване на инвестиционни проекти;
– упражняване на авторски и инвеститорски контрол по време на строителството;
– проекти за реконструкция, преустройство и смяна предназначението на съществуващи сгради.
По-долу накратко ще Ви представим подмерките към европроекти, включващи проектиране и строителство, където може да Ви бъдем полезни.


Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства.
Бенефициенти:

– физически лица
– юридически лица
– групи/организации на производители

Вид на подкрепата:

– изграждане, придобиване и подобряване на сгради;
– всички общи разходи, свързани със изготвянето на проект – архитекти, инженери и проектанти, консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
– закупуване на земя;
– закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер;
– създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
– разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Размер на финансирането:

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помоща се определя на следните категории:
За индивидуален бенефициент:
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– възможност за увеличаване на субсидията до 60%
– максимален размер на разходите за периода 1 000 000 €
– максимален размер на разходите за техника за периода 500 000 €
За колективни инвестиции (Между 10 и 20 земеделски производители):
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– възможност за увеличаване на субсидията до 70%
– макс. размер на разходите за периода 1 000 000 €
– макс. размер на разходите за техника за периода 750 000 €
За колективни инвестиции (Повече от 20 земеделски производители):
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– възможност за увеличаване на субсидията до 70%
– макс. размер на разходите за периода 1 000 000 €
– макс. размер на разходите за техника за периода 1 000 000 €

Дата на обяваване на процедурата – август 2017 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – септември 2017 г.


Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
Бенефициенти:

– физически лица
– юридически лица
– групи/организации на производители
– земеделски производители

Вид на подкрепата:

– инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга (В това число производствени помещения, халета, цехове и др.);
– инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка (Например директно от производителя към крайният клиент);
Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
– инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
– инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
– инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
– инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Размер на финансирането:

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:
За микро, малки или средни предприятия:
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– мин. размер на допустимите разходи за един проект: 15 000 €
– макс. размер на разходите за целия период на прилагане: 3 000 000 €
За големи предприятия:
– 40% от размера на разходите, допустими за подпомагане
За колективни инвестиции:
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– макс. размер на разходите за целия период, за групи или организации:
3 000 000 €

Дата на обяваване на процедурата – септември 2017 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – октомври 2017 г.


Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.
Бенефициенти:

– земеделски производители;
– микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
– физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Вид на подкрепата:

Развитие на туризъм
– изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;
– туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
– възможности за спорт и отдих; хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм)
– пециализиран туризъм за любители на природата (наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
– туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
– развитие на услуги във всички сектори;
– производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности
– занаятчийски дейности (стъкларство, грънчарство, дърводелство, килимарство и др.)
Предоставяне на услуги за всички икономически сектори, включително:
– грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
– архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Размер на финансирането:

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:
За индивидуален бенефициент:
– 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
– минимален размер на допустимите разходи 10 000€
– максимален размер на допустимите разходи 200 000 €
За земеделски производители с малки стопанства:
– 85% от размера на разходите, допустими за подпомагане.
– максимален размер на допустимите разходи 75 000 € на проект.

Дата на обяваване на процедурата – април 2018 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – юни 2018 г.


Повече за тази подмярка и за реализирани европроекти от нас може да прочетете в статията „Финансиране на проекти по програма „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – Подмярка 6.4.“


Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата.
Бенефициенти:

– местни поделения на вероизповеданията – митрополии, църкви и манастири;

Вид на подкрепата:

Предоставя се финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
– възстановяване;
– реставрация;
– ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
– разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта – извършени както в процеса на подготовка на проекта, преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.
– възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
– закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг;
– придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;

Размер на финансирането:

– 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
– 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Дата на обяваване на процедурата – март 2018 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – май 2018 г.


Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.
Бенефициенти:

– физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
– общини, собственици на горски територии;
– сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
– малки и средни предприятия;
– горски стопани, доставчици на услуги.

Вид на подкрепата:

Проекти за преработка и маркетинг на горски продукти:
– изграждане, придобиване, подобрение на сгради;
– закупуване на земя;
– закупуване на нови машини за първична преработка на дървесината;
– закупуване на нови машини за преработка на недървесни горски продукти.
Проекти за подобряване на икономическата стойност на горите:
– отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст
– закупуването на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника
– закупуване на оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина
– разходи за закупуване на земя (не повече от 10% от общите допустими разходи)
– общи разходи, в т.ч. хонорари за консултанти, архитекти и инженери, разходи за предпроектни проучвания и консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др.
– разходи за закупуване на компютърен софтуер
– разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки
По мярка 8.6 ще бъде даван приоритет на проекти:
– извършени в община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60% – дава се приоритет на по-високия процент);
– за техника със сертификат за одобрение на типа на Европейския съюз осигуряващи устойчива заетост.

Дата на обяваване на процедурата – октомври 2017 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – ноември 2017 г.