DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Нестопанска и неправителствена организация. Създадена през 2007 година днес обединява над хиляда членове. Целта е обмяна на опит, експертиза и обучения, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от устойчиво развитие и зелено строителство.

dgnb

Представяне

В началото на 2008 година Съветът за устойчиво строителство на Германия представя своя стандарт за сертифициране на зелени обекти. Стандартът DGNB включва най-пълен набор от критерии за устойчивост, които го открояват сред останалите познати стандарти за сертифициране на зелени обекти. Стандартът третира еднакво всяка фаза от жизнения цикъл на сградата, от проектирането до готовия обект, според идентични критерии и в съответствие с различните профили на обитателите на тези сгради. Компаниите или отделните инвеститори, получили сертификат за собствеността си, позиционират по друг начин своето излизане на пазара.

Характерна особеност на протокола

е комплексният подход, както и фокусирането върху икономиката. Независимо дали става дума за нова сграда, за вече съществуващ обект или проект за реконструкция и модернизация, системата за сертифициране обхваща всички основни аспекти на устойчивите сгради.

Разпределен е по следния начин:

жизнена среда, икономика, социокултурен и функционален аспект, технология, производствен процес и местоположение на строителната площадка на обекта. Оценките на първите четири области имат еднаква тежест в рамките на стандарта DGNB. Принципите на устойчивост на някой обект имат еднаква стойност както и неговата икономическа възвръщаемост, т.е. оценката на разходите в течение на целия жизнен цикъл на обекта.

DGNB обединява, обучава и информира участниците в зеленото строителство.

Съществуват DGNB Академия, DGNB навигатор като иновативна платформа на интернет база за строителните продукти, както и годишни конференции и търговски изложения, които се организират от Съвета. Академията е създадена с цел обучението на всички участници в процеса на строителство, като се започне от собствениците на обекта и се стигне до архитектите, инженерите, изпълнителите, предприемачите, търговците и брокерите, както и студентите.

Модулна система на обучение

разделена е на три нива:
– Първото ниво е DGNB консултант.
Обучението се състои от три модула, в които участниците придобиват основни знания и се запознават с критериите на стандарта.
– Второто ниво на DGNB е одитор.
Те могат да бъдат специалисти и инженери от областта на техническите или природните науки, или икономисти с дългогодишен опит в областта, след изследвания и работа по зелени проекти. Одиторът представлява връзката между Съвета и проектантския екип, и може да съветва екипа през цялата фаза на проектиране и строителство.
– Третото ниво е DGNB регистрираният специалист.

Според стандарта DGNB

съществуват няколко етапа, които трябват да се преминат в процеса на сертификация на обекта. Фазата на развитие на проекта позволява да се събере предварителната документация и да се получи предварителен сертификат за нови обекти.
Във фазата на планиране и строителство може да бъде издаден сертификат за нови обекти/съоръжения.
Фазата на експлоатация на обекта предполага съответно сертификат за съществуващи обекти, а фазата на модернизация, т.е. реконструкция изисква сертификат за модернизация.

Във всички етапи

по еднакъв начин се третират четири категории с участие от 22,5%: екологични качества, икономически качества, социо-културни и функционални качества, както и такива от технически аспект.
Другите две категории са качество на процеса, което има 10% участие и устойчива строителна площадка като отделна категория.

Критерии за качество

Екологичното качество

се отнася до въпроси във връзка с глобалното затопляне, унищожаването на озоновата обвивка, устойчивото използване на ресурсите, микроклимата, изискването за невъзобновяеми източници на енергия, общите първични нужди от енергия и съотношението между възобновяемите източници на енергия, формите на използване на невъзобновяемите ресурси, категориите отпадъци, нуждите от питейна вода и обема на отпадъчните води.

Икономическите качества

са разходите, свързани с жизнения цикъл на обекта и устойчивостта спрямо трети лица.

Социо-културните и функционални качества

включват теми, свързани с топлинния комфорт през летния и зимния период,
– хигиената на вътрешното пространство;
– акустичния комфорт и визуалния комфорт;
– качеството на външните пространства;
– достъпността за хора с физически увреждания;
– пространствена ефективност;
– възможността за функционално преобразуване на обекта;
– видовете обществен достъп до обекта и възможността за велосипеден транспорт;

Техническите качества

са свързани с предотвратяване на пожари,
– звукоизолацията и качеството на външната обвивка на обекта по отношение на топлина и влажност;
– качеството на оборудване на обекта;
– дълготрайност и поддържане;
– устойчивостта на бури, град и наводнения;
– лесното разглобяване и рециклиране.

Качеството на процесите

включва качество на подготовка на проекта,
– интегрирано планиране и проектиране;
– методи на оптимизация и комплексност на планирането;
– създаване на условия за оптимално използване и управление;
– строителна площадка и строителни процеси;
– качество на изпълнителите на дейностите и преквалификация;
– ниво на сигурност на изпълнителя;
– въвеждане в експлоатация, мениджмънт/управление, поддръжка и ремонт;
– клалификации за техническия персонал.

Критерият за строителната площадка и локацията

са рисковете за микросредата,
– обществения имидж и състоянието на условията на строителната площадка и в нейно съседство;
– транспортния достъп;
– връзките с обществени услуги, преди всичко комунални;
– опциите за разширение или резервите.

Оценка

За да може сертификатът DGNB да бъде информативен и прецизен, ясно са дефинирани стойностите на всеки един от критериите. Всеки критерий може да донесе най-много 10 точки въз основа на базата на документирани и изчислени качества. Точките, дадени от страна на одитора или проектанта за всеки отделен критерий, както и тежестта на този критерий произвеждат общ резултат от всичките шест категории.

Резултатът

показва степента, в която те отговарят на изискванията.
– 50% – бронзов сертификат;
– 65% – сребърен сертификат;
– 80% и повече – златен сертификат.
Обектите, които не покриват минималните изисквания и са получили общ резултат, по-малък от 35%, не могат да бъдат допуснати за сертифициране.

Едно от най-важните решения

за процеса на сертификация е времето, когато се пристъпва към този процес. Когато проектът за нова сграда е в ранен етап на развитие и когато се разработват началните крачки към създаване на програма, функции и конструкция на обекта, препоръките на стандарта се въвеждат лесно.

Разлики в сравнение с други стандарти

DGNB има няколко нови характеристики в сравнение с други известни стандарти. Преди всичко това е набор от критерии, след това по-голямата загриженост за потребителя на пространството (специфичен потребителски дизайн, например достъпността за хора с увреждания и ефективното използване на пространството), приложения и интернет портали за сертификация. Създадена е единна програма – DGNB софтуер, който представлява лесен начин за планиране на устойчивостта.

DGNB навигатор е най-интересният сегмент

Става дума за иновативна платформа за строителни продукти, база данни с информации за продуктите, които отговарят на критериите и стандартите предназначени за строителството, обзавеждане, поддръжка. Навигаторът представлява връзка между различните страни, включени в планирането, изпълнението на обектите и производителите на материали и продукти.
 
Източник: knaufinsulation.bg