Стандарта BREEAM за сертифициране на обекти според принцитите на зеленото строителство

BREEAM

BRE (Building Research Establishment) Group

e консултантска организация за оценка на строителни проекти и обекти. Организацията предлага експертиза в почти всеки сегмент на архитектурната среда и свързаните с нея индустрии. BRE като организация, създадена с тази цел, помага на правителство, промишленост и бизнес да приемат предизвикателствата на застроената околна среда.

BRE Global

е независима организация, която е създала стандарта BREEAM.
BREEAM поставя стандартите за най-добрите практики в устойчивия дизайн и реално се превръща в мярка за екологичните показатели на обектите. Стандарта BREEAM се наблюдава от независим одиторски орган, който има задачата да извършва проверка на коректността, верността и независимостта на всеки аспект от дейността. Тестването и одобряването на продуктите се извършва от признати специалисти в реномирани изследователски лаборатории.

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

за обектите представлява протокол, който определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и мярката, която се използва, за да се опишат екологичните, енергийните и устойчивите характеристики на някоя сграда. Протоколът е съставен така, че да е възможно да се приложи по отношение на какъвто и да било вид обект, проектиран или изграден където и да е по света.

Това е най-старият протокол,

създаден в края на осемдесетте години на двадесети век във Великобритания, въпреки че за пръв път е обявен официално през 1990 година, като първата система за сертифициране на търговски сгради в Обединеното Кралство. От тогава до 2013 година има милион регистрирани проекти за оценка, а броят на сертифицираните сгради надвишава 200 000.

Протоколът BREEAM

представлява цялостен подход към всички части и детайли за оценката на проекти и обекти, на тяхното взаимоотношение и въздействието им върху околната среда и потребителите им. Стандартът BREEAM е представен в много европейски страни, в няколко африкански и азиатски страни, както и в Северна Америка и Австралия.

Съществуват различни възможности

за обучение на професионалисти, занимаващи се с прилагането на стандартите BREEAM. Изборът на типа лиценз за BREEAM от страна на международния оценител ще зависи изключително от вида на сградата, която се оценява. Предимствата, които международният лиценз за оценители носи на оценителя са редица положителни аспекти, като творческата екипна работа, влиянието върху процеса на проектиране на обектите, повишаване на познанията в сферата на устойчивото развитие на глобално равнище.

Схемите за оценка на обектите

са разделени на няколко етапа в зависимост от жизнения цикъл на конструкцията. Етапа на планиране е известна като BREEAM Communities. Следва етапа на изграждане на нови обекти BREEAM New Construction. Етапа на използване и експлоатация на обекта, съответно протоколът BREEAM In Use, който включва и процесите на реконструкция и доизграждане на обектите. Схемите BREEAM са разработени като технически документи, даващи възможност на квалифицирания и лицензиран оценител да извърши оценката.

Стандартът е разделен

на нива на сертифициране. Така например в хода на идейните и технически проекти и изчисления съществува така нареченият Pre-Assessment, който може да повлияе така, че още в най-ранната фаза на проектиране обектът да се насочи към препоръките на стандарта. По този начин да се постигнат многократно по-големи икономии и предимства, и накрая – високо ниво на ефективност. Използва се като вътрешна оценка или предварителен сертификат за създаване на нови обекти, както и при обекти за основен ремонт или при по-мащабни обновления. След получаване на разрешението за строеж обекта преминава към процес на сертифициране. В периода на експлоатация на готовия обект може да се издаде сертификат за постигнатите проектни мерки въз основа на оценка и наблюдение на функционирането на комплексния обект.

Фундаменталната част

от цялата система на оценяване се състои в съгласуването с принципите на устойчивото развитие, които се характеризират като набор от измервания на въздейстието на сградата върху околната среда. При стандарта BREEAM тези влияния са групирани в девет сегмента, възникнали като комбинация от критерии. Критериите, според които се извършва оценяването на обектите, са разпределени в девет категории: управление на енергията, здраве на ползвателите на обектите, вода, материали, отпадъци, замърсяване, ландшафтен аспект, екология и транспорт.

Иновации в дизайна

е допълнителна категория, която трябва да подчертае новостите при някой обект. Тази категория е начин да се насърчи развитието, съответно да се стимулира архитектурната и инженерната практика. Всяка от категориите представлява група от сходни условия, на които обектите трябва да отговарят, което е описано като минимални изисквания и допълнителни препоръки. Отделните глави разглеждат подобна проблематика в специфични области, като съставна част от жизнения цикъл на обекта и са описани като категории на устойчивост.

Система на оценяване

Управлението на Енергията

е най-обемната категория за новите обекти и заема най-голяма част от процентното разпределение на оценката, съответно 19%. В тази част се обработват теми във връзка с въпроси като намаляване емисиите на парникови газове, системи за мониторинг на разхода на енергия, осветление, нискоемисионни технологии, енергийно ефективни отоплителни системи, вентилация и охлаждане, начин на контролиране на влажността на въздуха и ефикасна система на транспорт.

Управлението на обекта и съоръженията,

участващ с 12%, представлява важен ориентир при сертифицирането. Включва въпроси във връзка със снабдяването на обекта. Прилагането на отговорни строителни практики, влиянието на строителната площадка върху околната среда, разходите за целия жизнен цикъл на обекта и решенията, които са приложени в планирането на тези процеси.

Здравето и благосъстоянието

на потребителите участва с 15% в крайната оценка. В тази категория попадат различни видове комфорт, които са постигнати при даден обект. Такива са визуалният и топлинният комфорт, качеството на въздуха в помещенията, качеството на използваната вода в обекта, акустичните показатели, сигурността и надеждността на обекта.

Категорията на транспорта

участва общо с 8% и се отнася до въпроси във връзка с достъпността на обществения превоз, предимствата, произтичащи от близостта на локацията, съществуването на място за велосипеден транспорт, максимален капацитет за паркиране на автомобили и план за пътуване на обитателите на обекта.

Категорията качество на водата

участва с 6% от общия брой точки и обединява въпроси във връзка с начина и системата на ползване на водата, следенето и измерването на изразходваните количества, превенцията и установяването на загубите на вода и прилагането на ефективно оборудване.

Материалите

участват с 12,5% като категория, в която се разглежда влиянието на жизнения цикъл на всеки материал, използван в строителството, включително и начина на добиване на суровината. Следват производството, транспорта и монтажа, евентуалните поправки и окончателните мерки за отстраняването, повторната употреба и унищожаването на съответния материал и продукт. Вземат се предвид и материалите за изграждане на вертикалната планировка и загражденията около обекта, отговорният принцип при доставката на материалите, изолацията и проектирането.

Отпадъците

са категория, занимаваща се с управлението и съхраняването на отпадъците – 7,5%. Отпадъците са разделени на конструктивни, съответно такива, които се създават в процеса на строителство на обекта и начина на управление и съхранение. Отпадъци, които се създават ежедневно в процеса на експлоатация на обекта. Това включва и употребата на рециклирани материали и агрегати.

Категорията на замърсяването,

участваща с 10%. Изследва как проектантите са допринесли за намаляването и защитаването на заобикалящата среда от различните видове замърсяване. Отрицателното влияние на уредите за охлаждане, решенията и превенцията на оттичането на водата от различни повърхности на обекта и местата на отводняване. Редукцията на светлинното замърсяване. Намаляването на шума, който може да произведе самият обект. Прилагането на икономични алтернативни видове охлаждане или отопление.

Околната среда и начинът на използване на земята

също така участват с 10%. В тази категория точките се дават за приложени решения при подбора на локация, за екологичните и стойности и прилагане на система за защита на спецификата и. Повишаване на инфомираността по отношение екологията на мястото на строителство и дългосрочните прогнози за влиянието върху биоразнообразието. Намаляване влиянието върху околната среда са сред проблематиката на тази категория.

Иновациите

могат да донесат на всеки обект допълнителни 10 точки към общата оценка, като по този начин могат да се компенсират някои пропуски в останалите категории. Допълнителната категория е осмислена така, че необичайните и нестандартните успехи да бъдат отличени, въпреки че не са включени в някоя от по-рано дефинираните категории. Това представлява стимул за напредък на всички участници в процеса на проектиране, строителство, експлоатация и управление на обекта, така че тези успехи да се превърнат в насоки за бъдещи проекти.

Системата BREEAM

позволява въз основа на крайния резултат да бъдат издадени сертификати:
– outstanding (изключително) с повече от 85% от общия ефект;
– excellent (отлично) с повече от 70%;
– very good (много добре) с повече от 55%;
– good, изискващ над 45%;
– pass (преминаващ) сертификат – 30%, който представлява минималните условия, които обектът трябва да покрива. В случай, че това не се постигне, обектът не може да бъде сертифициран, съответно получава статут unclassified (некласифициран).

Съществува и единна база данни

на всички сертифицирани обекти, където могат да бъдат проверени всички необходими данни за определен обект. След като обектът е получил сертификат за изпълнението на условията, тези обекти и тяхното управление се задължават в периода на експлоатация чрез специална програма да наблюдават, коригират и запазят постигнатото ниво на сертификата до края на жизнения цикъл на обекта. По този начин се повишава грижата за околната среда и се създава уникален кръг от модел на сгради, които трябва да послужат като пример за по-нататъшното развитие на индустрията, архитектурата, инженерството и обществото като цяло.
 
Източник: knaufinsulation.bg