АРХИТЕКТУРА, ПАСИВНИ СГРАДИ, ПРОЕКТИРАНЕ, BIM

Архитектура (от старогръцки: ἀρχιτέκτων „пръв/главен строител“) е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради.
Архитектурата е дейност отчитаща широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт.
Използваме съвременни методи в архитектурното проектиране. Анализараме околната среда, терена, ориентацията спрямо световните посоки, посока и скорост на ветровете, ослънчаване, засенчване и желанията на клиента. От получената информация представяме идеите и решенията си чрез най-новите технологии – триизмерни визуализации и триизмерно принтиране. Разработваме проектни варианти преди да се спрем на окончателното решение. Работим с екип от специалисти и в сътрудничество с клиента, за да можем да направим прогноза за бюджета и представим максимално изгодно икономическо решение за крайния продукт – построената сграда.
Към всеки проект се отнасяме с индивидуален подход и специално внимание.


Пасивни сгради – Passive House

Проекти на пасивни сгради по стандарта Passive House.
Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на стандарта Passive House.
Използваме софтуер за проектиране на пасивни сгради PHPP и designPH. С помощта на тези програми може да бъдете сигурни, че проектираните от нас пасивни сгради отговарят на изискванията на стандарта Passive House.
Изчисляване на топлинни мостове. Пренебрегването на топлинните мостове, означава големи топлинни загуби. Пасивните сгради се проектират без топлинни мостове.
Сграда проектирана и построена по стандарта Passive House е енергоспестяваща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия.
Пасивните сгради спестяват до 90% от разходите за отопление и охлаждане за година в сравнение със стандартните сгради.
Passive House е един от най-бързо развиващите се стандарти за енергийна ефективност в света.

Предимства на сградите построени по стандарта Passive House
 • по-лесно и бързо ще отдадете под наем или ще продадете Вашия имот.
 • ако решите да отдавате под наем ще имате дългосрочно наемане и рядка смяна на наемателите, поради ниските текущи разходи и високия жизнен комфорт.
 • ако Вие живеете в пасивна сграда ще спестявате много средства. Ниско енергийно потребление, което значително намалява зависимостта от покачващите се цени на енргията.

 • Инвестиционно проектиране

  Необходими документи за започване на проектирането
  Скица на недвижим имот

  издава се от от районната Агенция по геодезия, картография и кадастър.
  За райони без кадастрална карта, скицата се издава от общинската администрация.

  Виза за проектиране

  Скица на недвижим имот с указан начин на застрояване – издава се от общинската администрация.
  С визата за проектиране се определят технико-икономическите показатели: плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Необходима е и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, топлофикация и др.

  Предварителни договори (изходни данни) от експлоатационните дружества:

  Елекроразпределителни дружества – искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа.
  Водоснабдяване и канализация – изходни данни за проектиране на обект.

  Геодезична снимка

  изготвя се от инженер геодезист.

  Геоложки доклад

  изготвя се от инженер геолог.


  Съдържание на инвестиционния проект

  1. Архитектура
  2. Геодезия (геодезична снимка, вертикална планировка, трасировъчен план)
  3. Геоложки доклад
  4. Строителни конструкции
  5. Технически контрол по част строителни конструкции
  6. Доклад за оценка на част строителни конструкции
  7. Електроинсталации
  8. Водоснабдяване и канализация
  9. Отопление, вентилация и климатизация
  10. Енергийна ефективност
  11. Доклад за оценка на част енергийна ефективност
  12. Пожарна безопасност – за сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м. и над два етажа (в т.ч. подземните етажи)


  Устройствено планиране

  Изработване на подробни устройствени планове – ПУП, планове за регулация и застрояване – ПРЗ, планове за изменение на регулация и застрояване – ПИРЗ.


  BIM (Building Information Modeling)

  Разработваме проектите с BIM технология.
  BIM обединява три различни, но взаимосвързани понятия:
  Building Information Modeling – това е процес на създаване и обменяне на данни за сградата през целия и жизнен цикъл. Моделът на сградата, разработен чрез тази технология, представлява цифров близнак (Digital twin) на бъдещата сграда, абсолютно координиран между всички проектанти – гаранция за високо качество на проекта.
  Building Information Model – цифрово описание на физическите и функционални характеристики на сградата. Формира база за вземане на решения през целия жизнен цикъл.
  Building Information Management – организация и контрол на бизнес процеси, използващи данни от цифровия модел на сградата за осъществяване обмен на информация през целия и жизнен цикъл.
  BIM технологията позволява да Ви предоставим централизирана и визуализирана информация, предварително изследване на възможности, устойчивост на решенията, висококачествено проектиране, ефективно споделяне на данни и сътрудничество между различните проектантски екипи, пълна строително-техническа документация.


  Програми, финансирани от Европейския съюз

  Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ изработва инвестиционни проекти, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на Европейския съюз.
  Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.