АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ, ПАСИВНИ СГРАДИ

Архитектура (от старогръцки: ἀρχιτέκτων „пръв/главен строител“) е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради.
Архитектурата е дейност отчитаща широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт.
Използваме съвременни методи в архитектурното проектиране. Анализараме околната среда, терена, ориентацията спрямо световните посоки, посока и скорост на ветровете, ослънчаване, засенчване и желанията на клиента. От получената информация представяме идеите и решенията си чрез най-новите технологии – триизмерни визуализации и триизмерно принтиране. Разработваме проектни варианти преди да се спрем на окончателното решение. Работим с екип от специалисти и в сътрудничество с клиента, за да можем да направим прогноза за бюджета и представим максимално изгодно икономическо решение за крайния продукт – построената сграда.
Към всеки проект се отнасяме с индивидуален подход и специално внимание.


Програми, финансирани от Европейския съюз

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ изработва инвестиционни проекти, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на Европейския съюз.
Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.


Устойчива архитектура

Проекти на пасивни сгради по стандарта Passive House.
Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на стандарта Passive House.
Изработваме проекти по LEED стандарта, който дефинира разпоредбите за устойчиво строителство от гледна точка на изразходване на енергия и природни ресурси, обществена отговорност и бизнес интереси.
Работим в сътрудничество с архитекти, притежаващи LEED акредитация и членове на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).


Инвестиционно проектиране

Необходими документи за започване на проектирането
Скица на недвижим имот

издава се от от районната Агенция по геодезия, картография и кадастър.
За райони без кадастрална карта, скицата се издава от общинската администрация – срок 14 работни дни. Таксите се определят от общините.

Виза за проектиране

(скица на недвижим имот с указан начин на застрояване) – издава се от общинската администрация – срок 14 работни дни. Таксите се определят от общините.
Визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, топлофикация и др. С нея се определят технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата.
Скицата и визата за проектиране важат за срок от 6 месеца, след това е необходимо да се заверят в съответната дирекция „кадастър“ към общината.

Предварителни договори (изходни данни) от експлоатационните дружества:

Елекроразпределителни дружества – Искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа – срок 30 работни дни. Таксите се определят от съответното дружество.
Водоснабдяване и канализация – изходни данни за проектиране на обект – срок 30 работни дни. Таксите се определят от съответното дружество.

Геодезична снимка

изготвя се от инженер геодезист.

Геоложки доклад

изготвя се от инженер геолог.


Съдържание на инвестиционния проект
Минимални нормативно изискуеми проектни части за издаване разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда.

1. Архитектура
2. Геодезия (геодезична снимка, вертикална планировка, трасировъчен план)
3. Строителни конструкции
4. Технически контрол по част строителни конструкции
5. Електроинсталации
6. Водоснабдяване и канализация
7. Енергийна ефективност
8. Доклад за оценка на енергийната ефективност
9. Пожарна безопасност – за сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м. и над два етажа (в т.ч. подземните етажи)


Проекти

за преустройство, реконструкция, основен ремонт, промяна на предназначението на съществуващи сгради.


Устройствено планиране

Изработване на общи устройствени планове ОУП, подробни устройствени планове – ПУП, планове за регулация и застрояване – ПРЗ, планове за изменение на регулация и застрояване – ПИРЗ.


Енергийна ефективност

Енергийно обследване на сгради. Оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.


Изработване на технически паспорти

Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на елементите на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация.